Noteikumi - FixCredit

Noteikumi

*Piekrītu saņemt kredītu piedāvājumus un informāciju.

Apliecinu, ka piekrītu saņemt SIA “FIXCREDIT”  tās saistīto uzņēmumu un sadarbības partneru komerciālus paziņojumus, informāciju un piedāvājumus par to darbību izmantojot manu iesniegto kontaktinformāciju.

 

 

 

 

*Esmu izlasījis, sapratis un piekrītu manu datu apstrādei atbilstoši SIA Fixcredit datu apstrādes noteikumiem.

Šajos noteikumos ir regulēta SIA „Fixcredit” (reg.Nr . 40203022498, Jūrmala, Zemgalies iela 16 LV-2008) – tālāk tekstā kopā sauktas gan Sabiedrība, gan „Mēs”, „Mūsu”, – tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas kārtība, kā arī Sabiedrības pienākumi un tiesības. Šie Noteikumi un jebkuri papildus noteikumi, kuriem Jūs piekritīsiet ar noteiktu apliecinājumu vai rīcību, veido nolīgumu starp Jums, t.i. Pakalpojuma lietotāju (turpmāk “lietotājs” vai “Jūs”), un Sabiedrību.

1. Piekrišana Noteikumiem un izmaiņām

1.1 Lietojot Pakalpojumu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem. Atteikties no Pakalpojuma var to nelietojot – šie noteikumi neuzliek pienākumu lietotājam Pakalpojumu lietot.

1.2 Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Noteikumus. Ja šādām izmaiņām ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Jums, mēs Jums paziņosim par jebkādām izmaiņām vismaz divus (2) mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā, nosūtot e-pastu vai publicējot jaunos Noteikumus mūsu tīmekļvietnē. Ja Jūs lietosiet Pakalpojumu pēc tam, kad stājušās spēkā jebkādas izmaiņas Noteikumos, mums būs pamats uzskatīt, ka piekrītat jaunajiem Noteikumiem. Jaunie Noteikumi tiks piemēroti turpmāk, nevis ar atpakaļejošu spēku.Ja jūs nepiekritīsiet izmaiņām Līgumā, Jūs varēsiet, pirms attiecīgās izmaiņas stājas spēkā, izbeigt Līgumu bez maksas un nekavējoties.

2. Pakalpojums

2.1 Sabiedrības sniegtais Pakalpojums ļauj Jums ātri un droši sevi identificēt elektroniskajā vidē, un iesniegt bankas, kredītiestādes un citu organizāciju un iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanai, ja attiecīgais pakalpojumas sniedzējs tādu informāciju ir pieprasījis..

2.2 Lietotājs piekļūst Pakalpojumam caur savu internetbanku identificējoties ar tam pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem. Ar lietotāja iepriekšēju skaidru atļauju mēs no internetbankas iegūsim jūs identificējošo un finanšu informāciju, kas mums nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu. Iegūtie dati var  iekļaut Jūsu personas kodu, konta numuru, kontaktinformāciju, ikmēneša naudas plūsmu (ieņēmumi un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, aizdevumi un citi darījumi. Informācija tiek apkopota atskaitē, ko Jūs nododat trešajām personām ar kurām Jūs esat piekritis dalīties izmantojot Pakalpojumu.

2.3 Pakalpojuma galveno elementu izpilde (t.i., Jūsu informācijas apkopošana, strukturēšana un nodošana) var aizņemt no dažām sekundēm līdz pāris minūtēm. Jums nav nepieciešams nodrošināt Sabiedrību ar citu papildus informāciju.

3. Lietotāja pienākumi

3.1 Kā Pakalpojuma lietotājs, Jūs garantējat un piekrītat ievērot sekojošo:

(A) Jūs izmantosiet Pakalpojumu tikai tādiem mērķiem, kas ir atļauti un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem un tikai likumīgu mērķu sasniegšanai.

(B) Jūs esat likumīgais attiecīgā bankas konta un tehnisko autentificēšanās līdzekļu turētājs un Jums ir tiesības sniegt mums internetbankā pieejamo atbilstošo informāciju, tostarp informāciju par kontiem, kuri Jums var būt kopīgi ar citu personu;

(D) Jūs esat vismaz 18 gadu vecs un Jums ir tiesības uzņemties šajos noteikumos paredzētās saistības;

(E) Jebkura pakalpojuma izmantošana, ko veic cita persona vai trešā persona ir stingri aizliegta. Jūs piekrītat nekavējoties ziņot Sabiedrība par jebkādu neatļautu izmantošanu vai jebkādu drošības pārkāpumu par ko Jums varētu būt zināms;

(G) Jūs apliecināt un piekrītat, ka jebkāda automatizēta Pakalpojuma lietošana ir aizliegta;

(I) Jūs nedrīkstat dekompilēt, pārveidot, modificēt vai izjaukt kādu no Pakalpojuma programmatūras aspektiem, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi.

3.2 Ja Jūs neizpildāt šo noteikumu Jums noteiktos pienākumus un apliecinājumus, Jums nav tiesību izmantot Pakalpojumu. Gadījumā, ja Jūs izmantojat Pakalpojumu, pārkāpjot šo noteikumu prasības, vai ja izmantošana var radīt zaudējumus Sabiedrība vai trešajai personai, Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties apturēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai izbeigt sniegt Pakalpojumu rakstiski par to paziņojot.

3.3. Izmanotojot Sabiedrības sniegto pakalpojumu Jūs:
Piekrītat pieteikumā norādīto personas datu nodošanai SIA “Fixcredit’’ apstrādei (ieskaitot datu vākšanu un uzglabāšanu) normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka pieteikumā norādītos personas datus SIA “Fixcredit” izmanto, lai saņemtu un nodotu informāciju datu apstrādei (ieskaitot to vākšanu un uzglabāšanu) trešajām personām, citiem datu pārziņiem, privātām un publiskām datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tajā skaitā, bet ne tikai – Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas kredītu reģistrs, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, AS „Kredītinformācijas birojs” (reģ. 40103673493), kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un to uzturētās datu bāzes un pārbaudītu personas identitāti un spēju atmaksāt aizdevumu.
Ar šo piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 – 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 – 1, Rīga, LV-1039) Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Ar šo es piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 – 1, Rīga, LV-1039) saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Lavijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.
Piekrītat, ka SIA „AIZDEVUMS.LV” (reģ.Nr.40003468776) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „AIZDEVUMS.LV” mājaslapā: www.aizdevums.lv. Apstiprinat, ka esat iepazinies iepazinies ar SIA”AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Jūs piekrītat, ka SIA „AIZDEVUMS.LV” saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem “Creditreform Latvija SIA”, (reģ.Nr.40003255604) un “Paus Konsults SIA”,(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;
Piekrītat, ka SIA „Inbank līzings” (reģ.Nr. 40103821436) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „Inbank līzings” Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „Inbank līzings” mājaslapā: www.inbank.lv. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA ”Inbank līzings” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītu, ka SIA „Inbank līzings” saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem “Creditreform Latvija SIA”, (reģ.Nr.40003255604) un “Paus Konsults SIA”,(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;
Piekrītat, ka TF Bank AB (reģ.Nr. 556158-1041) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši TF Bank AB Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami TF Bank AB mājaslapā: www.tfbank.lv. Apstiprinat, ka esat iepazinies ar TF Bank AB Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītu, ka TF Bank AB saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem “Creditreform Latvija SIA”, (reģ.Nr.40003255604) un “Paus Konsults SIA”,(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;

Jūs piekrītat, ka valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz šādus Jūsu personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas: a) Informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; b) Informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību; c) Informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.

4. Komunikācija un tehniskie kritēriji

4.1 Visa komunikācija starp lietotāju un Sabiedrību saistībā ar Pakalpojumu notiek internetā un caur e-pastu latviešu valodā.

4.2 Pakalpojuma lietošanai nepieciešams interneta savienojums. Pakalpojumu var izmantot ar jebkuru interneta pārlūkprogrammu un nav nepieciešams uzstādīt speciālu programmatūru.

4.3 Sabiedrība nav atbildīga par jebkādiem Pakalpojuma trūkumiem, kas rodas, ja Jums nav nepieciešamā aprīkojuma, aparatūras vai programmatūras un / vai interneta jaudas. Sabiedrībai ir tiesības vajadzības gadījumā mainīt tehniskās prasības.

5. Datu aizsardzība

5.1 Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešams veikt Jūsu datu apstrādi un tā tiks veikta tikai un vienīgi datu konta informācijas pakalpojuma sniegšanai.

5.2. Datu apstrādi veiks Sabiedrība, kā arī saņemot Jūsu piekrišanu citi datu apstrādāji, bet tikai un vienīgi noteiktajam mērķim.

6. Atbildības ierobežošana

6.1 Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Sabiedrība, tā filiāles, darbinieki, aģenti, maksātāji un licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem Jums tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpaši izrietošiem vai tipveida bojājumiem, kas var rasties Jūsu vainas dēļ, taču radušies jebkādā veidā un pakļaujas jebkurai atbildības teorijai. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) peļņas zaudējumu (neatkarīgi no tā, vai tie radušies tieši vai netieši), jebkādu nemateriālās vērtības vai uzņēmējdarbības reputācijas zaudējumu un jebkādus citus nemateriālus zaudējumus.

7. Kompensācijas

Lietotājs piekrīt aizsargāt un pilnībā kompensēt Sabiedrība un tās saistītos uzņēmumus no jebkādām un visām trešās puses prasībām, atbildības, zaudējumiem, izdevumiem un izmaksām (ieskaitot, bet ne tikai, saprātīgas advokāta maksas), kas radušās vai izriet no Pakalpojuma izmantošanas, šo noteikumu pārkāpšanas vai citiem pārkāpumiem, vai, ja jebkurš cits Jūsu konta lietotājs pārkāpj jebkuru intelektuālo īpašumu vai citas personas tiesības.

8. Intelektuālais īpašums

8.1 Sabiedrībai pieder visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu (tostarp, bet ne tikai, preču zīmes, autortiesības, dizainparaugu izgudrojumu, patentu un pirmkodu un Pakalpojumā esošās funkcijas). Lietojot Pakalpojumu Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības uz Sabiedrības intelektuālo īpašumu.

8.2 Ja Jūs izmantojat Pakalpojumu, Jums nav tiesību vai licences pavairot vai citādi izmantot jebkuru Sabiedrības vai trešās personas preču zīmi.

9. Nepārvaramas varas apstākļi
Sabiedrība nenes atbildību par jebkādiem kavējumiem vai darbības traucējumiem, ja tos aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, ugunsgrēks, plūdi, eksplozijas, nemieri, karadarbība, viesuļvētra, sabotāža, terorisms, vandālisms, nelaimes gadījums, valdības noteikti ierobežojumi, valdības rīcība, rīkojumi, darba streiki un citi līdzīgi notikumi, par spīti puses pamatotiem mēģinājumiem novērst, izvairīties, aizkavēt vai mazināt šādu darbību, notikumus vai parādību, un šādi notikumi nav attiecināmi uz puses nespēju nodrošināt saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem.

  1. DažādiLai uzdotu jautājumus saistībā ar šiem Noteikumiem vai Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@fixcredit.lv. Sazinoties ar mums, lūdzu neiekļaujiet e-pastā personīgo vai finanšu konta informāciju.11. Sūdzības11.1 Sabiedrība apņemas nodrošināt, ka Jūs saņemat augstas kvalitātes Pakalpojumu. Gadījumā, ja Jūs neapmierina mūsu Pakalpojums vai uzskatāt, ka radusies kļūda lietojot Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pēc iespējas ātrāk. Lai saņemtu sīkāku informāciju par mūsu sūdzību izskatīšanas kārtību vai iesniegtu sūdzību, sazinieties ar mums pa e-pastu info@fixcredit.lv

    13.2 Sabiedrība nekavējoties izskatīs sūdzības un centīsies atrisināt tās 20 darba dienu laikā no

    dienas, kad saņemsim sūdzību. Ja mēs kādu īpašu iemeslu dēļ nespēsim sniegt Jums atbildi 20 darbadienu laikā, mēs Jūs informēsim par šādiem iemesliem un iespējams pagarināsim mūsu atbildes periodu uz nepieciešamo termiņu.

    14. Tiesību normas un strīdu izskatīšana

    Noteikumi un attiecības starp Jums un Sabiedrība tiek regulētas un interpretētas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

SIA “Fixcredit” sadarbības partneri – SIA Citadele līzings un

faktorings, AS PrivatBank, , SIA AIZDEVUMS.LV, AS Mogo, , SIA IPF Digital Latvia.